OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

Niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Administracji Cmentarza parafii pw. św. Jakuba Apostoła na Tarchominie.

Kto jest administratorem moich danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Administracji Cmentarza parafii pw. św.
Jakuba Apostoła na Tarchominie jest Diecezja Warszawsko-Praska reprezentowana przez Biskupa Ordynariusza oraz
reprezentant prawny — ksiądz proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła na Tarchominie.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się przez
biuro Administracji Cmentarza parafii pw. św. Jakuba Apostoła na Tarchominie

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administracje Cmentarza parafii pw. św. Jakuba Apostoła na Tarchominie moich danych osobowych?

W związku z formalnościami załatwianymi przez Panią/Pana w biurze Administracji Cmentarza parafii pw. św. Jakuba
Apostoła na Tarchominie potrzebujemy następujący zestaw Pani/Pana danych:
• imię, nazwisko,
• imiona rodziców, nazwisko rodowe oraz nazwisko panieńskie matki;
• nr dowodu osobistego, data jego wydania oraz organ, który ten dowód wydał;
• adres zamieszkania
• pełnomocnictwa
• wywiad o drzewie genealogicznym
Prosimy także o podanie Pani/Pana adresu e-mail oraz numer telefonu, przy czym podanie tych danych nie jest
konieczne

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jako Administracja Cmentarza na Tarchominie a celem tego przetwarzania
jest ustalenie praw do grobu, realizacja zleconych usług pogrzebowych i konserwacji nagrobków, realizacja umowy,
realizacja zadań administracji cmentarzem, archiwizacja

Podstawa prawna

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
• Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w
Kościele Katolickim, wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018r., podczas 378. Zebrania
Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18Statutu KEP, po
uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017r.
• Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych — Dz.0 1959 nr 11 poz. 62, z
późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu
prowadzenia ewidencji grobów. — Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1013
• Kodeks Prawa Kanonicznego
• Ustawa o Ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. — Dz.U. z 2018r. poz.1000

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administracja Cmentarza parafii pw. św. Jakuba Apostoła na Tarchominie nie udostępnia danych osobowych

Czy moje dane są przekazywane poza Unie Europejską?

Administracja Cmentarza parafii pw. św. Jakuba Apostoła na Tarchominie nie przekazuje danych poza Unię Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Dane są archiwizowane zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji grobów

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako Administracja Cmentarza parafii pw. św. Jakuba
Apostoła na Tarchominie jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami
prawa, w tym do oznaczenia tożsamości z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie
danych może skutkować odmową wykonania zleconych usług. Również ze względów rachunkowych czy
podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np.
niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. Jeżeli Pani/Pan pod nam swój numer
telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności — ich niepodanie nie będzie skutkowało
odmową wykonania usługi.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Pani/Pana danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych, może je Pani/Pan
również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z
uprawnienia do złożenia w Administracji Cmentarza parafii pw. św. Jakuba Apostoła na Tarchominie sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli
chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień — prosimy o kontakt z nami poprzez stronę
internetową czy odwiedzenie biura Administracji Cmentarza parafii pw. św. Jakuba Apostoła na Tarchominie.
Informujemy także, -że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych, którym jest Inspektor Ochrony Danych w Episkopacie Polski.